Našou ambíciou je aby rozvojový plán splnil dve základné podmienky:

 • bol v súlade s rozvojovými potrebami jednotlivcov

a zároveň

 • podporoval spokojnosť a výkonnosť tímu.

Manažér

Manažérske zručnosti pre všetky úrovne manažérov – Techniky vedenia ľudí, praktické cvičenia.

Prezentačné zručnosti – Tréning prezentačných zručností pred publikom, reč tela, prezentačné techniky a pomôcky. Možnosť natáčania na kameru s následnou spätnou väzbou.

Skupinová facilitácia – Tréning zameraný na zvládanie skupinovej diskusie.

Time management – Ako manažovať svoj čas a aktivity, techniky a prostriedky efektívneho manažovania času.

Osobitné tréningy pre manažérov spoločnosti       s obsahom podľa vopred zadefinovanej požiadavky klienta.

Osobitné tréningy pre HR oddelenia a ich manažérov.

Zákonník práce pre manažérov

 

Obchodník

Obchodné zručnosti – Obchodné techniky, predajné rozhovory, obchodné stretnutia v praxi.

Vyjednávanie – Vyjednávací rozhovor – techniky, kroky rozhovoru, praktické cvičenia so spätnou väzbou.

Konceptuálny predaj – Tréning určený pre obchodníkov a všetky typy obchodu. Proces konceptuálneho predaja – kvalifikácia, prezentácia a zakončenie.

Networking – efektívne budovanie a využívanie vzťahov a kontaktov – Tréning s cieľom naučiť účastníkov profesionálne vytvárať, budovať a využívať sieť kontaktov a vzťahov pre posilnenie biznisu a zlepšenie obchodných výsledkov.

Biznis etiketa – Pravidlá biznis etikety.

Mystery shopping – Organizácia a realizácia celého procesu.

Shadowing – Pozorovanie ľudí pri práci (on-the-job) a zisťovanie silných a slabých stránok.

 

Podnikateľ

Poradenstvo pri založení spoločnosti, podielovej a majetkovej štruktúre, tvorbe vízie, stratégie a hodnôt, marketingovej stratégie, finančného plánu atď.

 

Líder

Leadership tréning – Čo je to leadership, ako sa stať lídrom, techniky vedenia ľudí.

Dvojdňový zážitkový program pre tímy zameraný na posilnenie súdržnosti, spolupráce, vzťahov, komunikácie, tímového ducha a spoločných hodnôt. Je to vhodný nástroj na uvedomenie si sily tímu. Program je spojený so zábavou, oddychom a zároveň prínosom pre účastníkov.

Interim manažment sa využíva vo firmách, ktoré stoja pred výzvou a potrebujú pomoc, aby ju zvládli efektívnejšie. Jedno z riešení je najať špecialistov, resp. dodatočné manažérske zdroje, ktoré majú dostatočné skúsenosti na nastavenie procesov, kontrolovanie krízy alebo zmeny v spoločnosti. Interim manažér je osoba, ktorá poskytuje dočasnú manažérsku podporu zvyčajne vo vrcholových riadiacich funkciách na organizovanie a dosiahnutie obchodných cieľov.

 

Cielené posilňovanie rozvojového potenciálu jednotlivcov i skupín, ktoré umožňuje maximalizovať ich výkon. Kouč podnecuje premýšľanie koučovaného človeka/pracovníka/zamestnanca, čím mu pomáha jasnejšie si uvedomovať súvislosti, zvyšovať jeho vnútornú angažovanosť a zdokonaľovať sa.Koučing sa skladá z pravidelných štruktúrovaných stretnutí.

Zamerané na jednotlivcov a tímy, ktorí potrebujú profesionálne rady od našich skúsených konzultantov v manažmente, predaji, v profesijnom či osobnom rozvoji. Skladá sa z individuálnych alebo skupinových štruktúrovaných stretnutí.

 

Výberové konanie (Recruiting) – Zastrešenie celého procesu, kombinácia hrania rolí, tímových aktivít, STAR interview a diskusií bez facilitátora. Nastavenie plánu rozvoja hodnotených osôb.

Tréning „recruiterov“ – Tréning výberového procesu od analýzy pracovnej pozície cez filtrovanie životopisov po interview a samotný výber na profesionálnej úrovni.

Tréning „assessorov“ – Tréning zručností poskytovania spätnej väzby, príprava a tvorba rozvojových plánov.

Tréning trénerov –Trénerské techniky, proces – naplánovanie tréningu, vedenie tréningu, prezentačné zručnosti so spätnou väzbou.

Assessment Centrum,Development Centrum – Profesionálne poldňové/celodenné výberové konanie – hodnotenie väčšej skupiny uchádzačov s cieľom zistiť ich silné stránky a potenciál, ktoré prispeje k lepšiemu výberu uchádzača na spoluprácu.

 

Realizovanie firemných tréningov v oblasti ľudských zdrojov:

 • Zákonník práce a súvisiace predpisy.
 • Rozvrhnutie pracovného času s dôrazom na nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas.
 • Pracovný pomer v aktuálnej praxi, jeho vznik, zmena a skončenie.
 • Zákonník práce a jeho aplikácia bez chýb a omylov.
 • Osobitné tréningy pre manažérov spoločnosti s obsahom podľa vopred zadefinovanej požiadavky klienta.
 • Osobitné tréningy pre HR oddelenia a ich manažérov.
 • Zákonník práce pre manažérov.

 

OMi assessment – Prieskum prostredia organizácie (Organizational Climate Survey – OCS)

Aktuálne je dostupný v anglickej verzii.

OCS je certifikovaný test od spoločnosti Oscar Murphy Life Strategists (OMi). V našej spoločnosti ho zastrešuje Owen Fernandes, jediný OMi certifikovaný psychometrický analytik na území SR a ČR. Významným špecifikom je, že výstup hodnotenia je generovaný skupinou psychológov, nie počítačovým systémom.

Účelom hodnotenia je pomôcť vytvoriť pozitívne pracovné prostredie, kde sa môžu pracovníci efektívne a pohodlne realizovať. OCS je veľmi silný nástroj na identifikáciu silných a slabých stránok organizácie, možností, prípadných hrozieb a miery využívania potenciálu vybraného pracovníka, tímu, alebo pracovnej skupiny konkrétnej spoločnosti. Výstup tohto testu poskytuje základy pre efektívne naplánovanie rozvoja zamestnancov a zmien v organizácii.

Hodnotenie je rozdelené do štyroch dotazníkov a trvá približne 40 minút.

Výstupom OMi assessmentu vám poskytne prehľad o:

 • pracovnom prostredí/klíme vo vašej organizácii,
 • úrovni komunikácie,
 • efektivite pracovných tímov a ich potenciáli
 • základoch budovania tímov a lídrov.

 

EDiSC assessment

Dostupný v rôznych jazykových variantoch.

EDiSC assessment sa v organizáciách často využíva na analýzu manažérskeho tímu,jednotlivcov a pracovných dvojíc. Správa obsahuje ich silné stránky a potenciál, z čoho sa určia konkrétne potreby rozvoja jednotlivcov alebo celého tímu. Výsledná správa je založená na správaní a preferenciách jednotlivcov.

Assessment pomôže pochopiť:

 • osobné hodnoty a dominantné vlastnosti,
 • kľúčové silné stránky,
 • reakcie na záťažové situácie jednotlivcov,
 • komunikačný štýl,
 • štýl rozhodovania,
 • motivátory/stimuly a demotivátory,
 • komfortnú zónu,
 • vnímanie jednotlivcov, ako potrebujú upraviť prostredie, v ktorom pracujú,
 • úlohu jednotlivcov v tíme,
 • prirodzené tendencie správania.

Výhody systému hodnotenia:

 • Vyplnenie testu trvá približne 15 minút.
 • Test si môžete vybrať z mnohých jazykových mutácií.
 • Rôzne druhy správ sa dajú vygenerovať hneď iba po jednom vyplnení testu.
 • Je to online systém a klient ho môže vyplniť z akéhokoľvek miesta, aby mal plnú sústredenosť.
 • Reporty generuje systém, a preto nie je možné ich zmanipulovať.
 • Hodnotenie je navrhnuté tak, že je extrémne ťažké podvádzať. Systém to dokáže rozpoznať a report nevygeneruje.
 • Toto hodnotenie môže byť použité aj na rôzne kategórie hodnotenia, ktoré si môžete vybrať v prípade záujmu.

 

Všetky následné kroky po výstupe a vyhodnotení OCS, ako aj EDiSC hodnotenia zastreší naša spoločnosť GROWISION.